Information på Dansk og Engelsk


Speciallægernes
InfluenzavaccinationInfluenza virus er yderst smitsom og kan ikke behandles med antibiotika, men udelukkende forebygges ved vaccination. Der findes tre hovedtyper af influenza: Type A- B- og C influenza.

 

Type A er den hyppigste, med de kraftigste symptomer, Type B Influenza er lidt mildere, og Type C influenza er den mildeste. Hvert 2-3 år oplever vi en Influenzaepidemi, hvor op mod 1 Mio danskere bliver smittet. Et fåtal heraf, oftest svækkede og ældre dør.

 

Indhold Influenza vaccine 2019/2020:

A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-lignende virus  

A/Kansas/14/2017 (H3N2)-lignende virus 

B/Colorado/06/2017-lignende virus (B/Victoria/2/87 lineage)      

B/Phuket/3073/2013-lignende virus (B/Yamagata/16/88 lineage)

 

 

SYMPTOMER

 

De mest almindelige symptomer på Influenzasygdom er feber op til 38 – 40 grader, kulderystelser, hovedpine og muskelsmerter, snue og evt. synkesmerter.

 

 

REDUCER SMITTE

 

Hvis du vil nedsætte risikoen for Influenza da:

 

• Vask hænder hyppigt

• Host og nys i et ærme

• Brug engangslommetørklæder

• Bliv hjemme hvis du får influenzasymptomer.

 

 

 

VACCINATIONSTIDSPUNKT

 

Influenzavaccinationen bør fornyes hvert år da virus konstant ændrer sig. Vaccinationen skal foregå i perioden primo oktober til ultimo November. Influenzaepidemier optræder i Danmark sædvanligvis i perioden januar-marts, undertiden dog allerede i december.

 

 

BESKYTTELSE

 

Videnskabelige undersøgelser viser, at influenzavaccination giver en beskyttelse hos yngre raske mennesker på 67%- 92% mod udvikling af influenza. De resterende får et mildere sygdomsforløb hvis de bliver syge af influenza.

 

 

BIVIRKNINGER

 

Vaccinationen med sæsoninfluenza kan give anledning til lokal hævelse, udslæt, kløe og ømhed på vaccinationsstedet i 1-2 dage efter vaccinationen og der kan forekomme let temperaturstigning i det første døgn. Alvorlige vaccinationsbivirkninger kan forekomme, men disse er ekstremt sjældne. Langt størsteparten af de vaccinerede har ingen bivirkninger. Der gives ca. 800.000 influenzavaccinationer i Danmark om året, men i flere andre lande vaccineres en større del af befolkningen.

 

 

 

HVEM BØR IKKE LADE SIG VACCINERE

 

Personer med overfølsomhed overfor formaldehyd må ikke vaccineres. Personer med overfølsomhed overfor hønseæg må ikke vaccineres, idet vaccinen kan indeholde proteiner fra æg. Hvis en person kan spise æg kan vaccinationen gives forsvarligt. Ved febersygdom bør vaccination udskydes.

 

 

 

GRAVIDITET OG AMNING

 

Gravide kvinder anbefales influenzavaccination af sundhedsmyndighederne. Vaccination gives fra andet trimester i graviditeten. Influenzavaccine kan gives i amme perioden.

 

 

 

 

 

 

Influenza virus is highly contagious and cannot be treated with antibiotics, but is only prevented by vaccination. There are three main types of influenza: Type A-B and C flu.

 

Type A is the most frequent, with the strongest symptoms, Type B Influenza is a little milder, and Type C influenza is the mildest. Every 2-3 years we experience an influenza epidemic, where up to 1 million Danes get infected. A few of them, most often weakened and older die.

 Content Flu vaccine 2019/2020:

A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-lignende virus  

A/Kansas/14/2017 (H3N2)-lignende virus 

B/Colorado/06/2017-lignende virus (B/Victoria/2/87 lineage)      

B/Phuket/3073/2013-lignende virus (B/Yamagata/16/88 lineage)

SYMPTOMS

The most common symptoms of influenza disease are fever up to 38 – 40 degrees, chills, headache and muscle aches, sneezing and possibly pain on swallowing.

 

REDUCE CONTAMINATION

 

To reduce the risk of Influenza:

  • Wash your hands frequently
  • Cough and sneeze in a sleeve
  • Use disposable gloves
  • Stay home if you experience flu symptoms.

 

VACCINATION TIME

 

The flu vaccine should be renewed every year as viruses are constantly changing. The vaccination must take place between early October and late November. Influenza epidemics occur in Denmark usually in the period January-March, sometimes already in December.

 

PROTECTION

 

Scientific studies show that influenza vaccination provides protection in younger healthy people of 67% – 92% against development of flu. The rest will get a mild disease if they get sick of flu.

 

SIDE EFFECTS

 

Seasonal flu vaccination may cause local swelling, rash, itching and tenderness at the site of vaccination for 1-2 days after vaccination and a slight increase in temperature may occur in the first 24 hours. Serious vaccination reactions may occur, but these are extremely rare. The vast majority of the vaccinated have no side effects. Approx. 800,000 influenza vaccinations in Denmark a year, but in many other countries a larger proportion of the population are vaccinated.

 

WHO SHOULD NOT BE VACCINATED

 

People with hypersensitivity to formaldehyde must not be vaccinated. People with hypersensitivity to chicken eggs must not be vaccinated as the vaccine may contain proteins from eggs. If a person can eat eggs, vaccination can be given properly. In case of febrile disease, vaccination should be postponed.

 

PREGNANCY AND LACTATION

 

Pregnant women recommended influenza vaccination by the health authorities.

Vaccination is given from the second trimester in pregnancy. Influenza vaccines can be given during lactation.